Canllaw i denantiaid

Gwneud cais am Denantiaeth 

Pan fyddwch wedi dewis yr eiddo yr ydych yn dymuno ei rentu, mae'n rhaid i chi wneud cais ffurfiol ar gyfer y denantiaeth drwy gwblhau cais tenantiaeth ar-lein. Bydd hyn yn cael ei anfon at eich cyfeiriad e-bost ac mae'n RHAID ei wneud cyn gynted â phosibl. Os nad oes gennych gyfeiriad e-bost, mae ffurflen bapur ar gael. Mae'n hanfodol y byddwch, wrth wneud cais am eiddo ar-lein, yn dewis y gangen ble arddangosir yr eiddo. 

Cyn i chi wneud cais am y cais ar-lein, mae'n hanfodol eich bod wedi siarad â'r gangen i sicrhau’r eiddo trwy dalu'r tâl gweinyddol. Mae hyn yn rhoi’r manylion y mae angen ei gyflwyno i’r perchnogion ar gyfer eich ystyriaeth.

Tâl Gweinyddu 

Fe fydd yn rhaid i’r tenant dalu tâl gweinyddu o chwarter rhent mis + TAW am bob eiddo (lleiafswm o £200.00 + TAW). Mae’r gost yma’n cynnwys ystyriaeth o’r cais, gan sicrhau canolwyr a geirda addas, a pharatoi’r dogfennau cywir ar gyfer y tenantiaeth. Bydd ffi o £20.00 + TAW hefyd yn cael ei godi ar bob tenant am wiriad credyd annibynnol. Ni fydd ad-daliadau ar y gost weinyddol pe bai’r canolwyr neu’r geirda yn profi i fod yn anfoddhaol. Fodd bynnag, fe fyddai’r gost weinyddol yn cael ei ad-dalu pe bai unrhyw amgylchiadau annisgwyl ble mae’r perchennog yn tynnu’r eiddo o’r farchnad. Pe bai’r eiddo'n cael ei dynnu'n ôl, ar unrhyw adeg, ni all Moginie James dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gostau neu anghyfleustra a ddioddefir gan yr ymgeiswyr. Gallwch dalu’r holl gostau naill ai yn y swyddfa neu dros y ffôn gyda cherdyn debyd neu gredyd. Fe godir 2% + TAW o dâl ar unrhyw daliadau cerdyn credyd. 

Cyfeiriadau 

Mae cyfeiriadau yn cael eu cymryd ar gyfer pob darpar denant er mwyn bodloni landlordiaid bod eu heiddo yn debygol o gael gofal da ac y bydd y rhent yn cael ei dalu ar amser. Bydd ein negodwyr gosodiadau yn eich cynghori o'r geirda fydd ei angen. Mewn rhai achosion, os na fydd gwybodaeth foddhaol wedi ei sicrhau ar gyfer y tenant arfaethedig, bydd angen penodi canolwr sy'n gweithredu fel gwarantwr dros gyfnod y cytundeb tenantiaeth (codir tâl gweinyddu pellach o £ 20 + TAW). Bydd rhaid i’r gwarantwr fyw ym Mhrydain a rhaid iddynt hwythau ddarparu geirda tebyg i'r rhai sy'n ofynnol ar gyfer y tenant arfaethedig. Os bydd y cyfeiriadau yn dderbyniol byddwn yn llunio cytundeb tenantiaeth. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am eich cyfeiriadau cysylltwch â'r swyddfa. 

Ni fyddwn yn gwneud unrhyw geisiadau am gyfeiriadau tan y byddwch wedi talu'r tâl gweinyddol ac wedi llofnodi’r ffurflen hon. Nodwch, unwaith y bydd eich cais am denantiaeth wedi ei gyflwyno, byddwn yn cymryd y camau nesaf. Pe bai gan y tenant unrhyw ymholiadau am y cyfeiriadau, dylent gysylltu â’r swyddfa. Dylai’r tenantiaid fod yn ennill 30 gwaith swm y rhent misol h.y. 30x £600 (pob mis) o rent = £18,000 (pob blwyddyn) o gyflog. Bydd angen hefyd i denantiaid fod mewn cyflogaeth barhaol am o leiaf 6 mis. Os na fyddwch yn gallu bodloni'r meini prawf hyn, yna byddwn yn gofyn i’r landlord os yw’n fodlon i ni wneud cais am warantwr, a fydd hefyd angen eu cyfeirnodi a bodloni’r un meini prawf. Rhaid i’r gwarantwyr fod yn byw ym Mhrydain gyda chyfrif banc yma. 

Cytundebau Tenantiaeth 

Mae gennym wahanol fathau o gytundebau tenantiaeth sydd yn darparu'n benodol ar gyfer eich anghenion ac amgylchiadau chi a'r landlord ac yn gweld os yw’r denantiaeth yn cael ei gymryd yn eich enw eich hun neu yn enw cwmni. Mae'n bwysig eich bod yn darllen eich cytundeb tenantiaeth yn ofalus gan wneud yn siŵr eich bod yn deall yr holl gymalau ynddo. Bydd yr holl oedolion yn cael eu henwi ar y cytundeb tenantiaeth, ac felly bydd pob unigolyn yn gyd-atebol am eiddo. Pe hoffech gael cyngor annibynnol, gall ein trafodwyr neu eich cyfreithwyr egluro unrhyw beth nad ydych yn ei ddeall. 

Llofnodi'r Cytundeb 

Unwaith y byddwn wedi derbyn yr holl waith papur a phob geirda angenrheidiol, bydd rhaid i bawb arwyddo’r gytundeb tenantiaeth, yn un o’n swyddfeydd. Ar ôl i chi a'r landlord, neu’r asiant, arwyddo'r gytundeb tenantiaeth, rydych wedi eich ymrwymo'n gyfreithiol. Byddwch yn cael y gytundeb a lofnodwyd gan y landlord neu'r asiant (ar ran y landlord), felly bydd gennych gofnod o'ch hawliau a'ch rhwymedigaethau mewn perthynas â'r eiddo rydych yn ei rentu. Mae angen i bob ymgeisydd fod yn bresennol ar yr un diwrnod i arwyddo'r cytundeb; ni fyddwn yn rhyddhau unrhyw allweddi nes bod pob ymgeisydd wedi llofnodi. Ni fyddwn yn anfon e-bost neu ffacs y gytundeb tenantiaeth. Cofiwch ei fod yn gontract gwbl gyfreithiol.

Costau (Taliadau yn ofynnol cyn dechrau’r denantiaeth)

Blaendal 

Gofynnir am flaendal sy’n gyfwerth â rhent mis + £100.00 (o leiaf), sy’n cael ei gynnal drwy gydol y denantiaeth i wirio unrhyw gostau angenrheidiol a methiant y tenant i gyflawni unrhyw amodau o’r cytundeb tenantiaeth. Mae'r Cynllun Blaendal Tenantiaeth wedi cael ei sefydlu dan y Ddeddf Tai 2004 (Pennod 4, adrannau 212-5; Atodlen 10) sydd yn diogelu blaendaliadau tenantiaid ac yn datrys anghydfodau dros eu dychwelyd. Mae'r Gwasanaeth Anghydfod (TDS) wedi ennill contract gan y Llywodraeth i redeg cynllun o'r fath. Fel asiant a reoleiddir (h.y. yn aelod o gorff proffesiynol, ARLA) mae Moginie James yn aelod o'r CBT a byddwn yn cynnal ac yn diogelu eich blaendal. Ni fydd Moginie James yn talu llog ar unrhyw arian a gedwir yn ein cyfrif tenantiaid. Mae’n rhaid i'r holl arian gael ei dalu mewn arian clir. Os yw'r eiddo yn cael ei reoli gan y perchennog, bydd eich blaendal yn cael ei ddiogelu gan un o'r tri chynllun blaendal; Gwasanaeth Anghydfod Cyf. (TDS), Fy Mlaendaliadau Cyf. (TDSL) neu'r Gwasanaeth Diogelu Blaendaliadau Cyf. (DPS). Bydd gwybodaeth a ragnodir mewn perthynas â'r cynllun perthnasol yn cael ei ddarparu gyda’ch cytundeb tenantiaeth. Caiff y tri chynllun eu trwyddedu gan y Llywodraeth.

Taliad Cychwynnol 

Mae’n rhaid i ni dderbyn y tâl cychwynnol – y blaendal a’r rhandaliad rhent cyntaf  - cyn y dyddiad a nodir yn y cytundeb tenantiaeth wedi'i lofnodi. Os yw talu'r gost gychwynnol i'w wneud drwy siec, bydd angen cyfnod o ddeg diwrnod gwaith cyn dechrau y denantiaeth i sicrhau clirio’r siec. Mae unrhyw siec sy’n cael ei hail-gyflwyno, yn yn amodol ar ffi o £25.00 + TAW. Mae unrhyw daliadau ag arian parod neu gardiau debyd yn ffafriol ac yn hanfodol mewn achosion ble mae'n rhaid cwblhau’r gwerthiant mewn cyfnod byr o amser. Cofiwch na allwn dderbyn taliadau cerdyn credyd ar gyfer y taliad cychwynnol o rhent a blaendal.

Taliadau dilynol 

Ar ôl y taliad cychwynnol, fe fydd rhaid i'r rhent gael ei dalu drwy archeb sefydlog a bydd y ffurflen briodol yn cael ei rhoi i chi. Bydd yn rhaid i archebion sefydlog gael eu cyd-osod o leiaf bum niwrnod cyn bod y rhent yn ddyledus, er mwyn i’r taliad fod yn ein cyfrif ar y dyddiad bydd eich rhent yn ddyledus. Os yw’r rhent fwy na thri diwrnod yn hwyr bydd tâl TAW o £15 + yn ddyledus.

Cyfleustodau 

Mae telerau ein cytundeb tenantiaeth yn ofynnol fod y tenant yn derbyn cyfrifoldeb am daliadau nwy, trydan, treth cyngor a dŵr, oni bai eu bod wedi eu cynnwys yn y rhent. Os mai Moginie James sy’n rheoli'r eiddo, byddwn yn rhoi gwybod i chi am y cwmnïau cyfleustodau perthnasol. Eich cyfrifoldeb chi yw’r drwydded deledu, ffôn, larwm lladron, taliadau teledu cebl ac unrhyw drwyddedau parcio lleol.

Yswiriant

Wrth gymryd y denantiaeth hon, mae’n ofynnol i chi gael yswiriant digonol (gwerth £5, 000 o leiaf) a fydd yn talu am unrhyw ddifrod damweiniol i ddodrefn, gosodiadau a ffitiadau yn yr eiddo. Gelwir hyn yn Yswiriant Atebol Tenantiaid.

Byddwn yn cysylltu â chi i ni ynghylch Yswiriant Atebol Tenantiaid, a gyda’ch caniatâd, bydd ein cwmni partner, yr Asiant Sicrhau hefyd yn cysylltu â chi. Byddwn yn siarad â chwi am eu yswiriant cynwysedig, sy'n cynnwys Yswiriant Atebol Tenantiaid. 

Bydd gofyn i chi gael y math yma o yswiriant gan ddarparu prawf o'ch polisi Yswiriant Atebol Tenantiaid cyn cychwyn y denantiaeth. Bydd methu â gwneud hyn yn arwain at ohiriad i gychwyn eich tenantiaeth nes i’r Yswiriant Atebol Tenantiaid gael ei brynu ac i ni gael prawf ohono. 

Rheoli Eiddo 

Cewch wybod, pan fyddwch yn symud i mewn i'ch cartref newydd pwy fydd yn gofalu am yr eiddo yn ystod eich tenantiaeth. Fe fydd y landlord, ei gynrychiolydd, neu byddwn ni yn rheoli'r eiddo o ddydd i ddydd. Lle bo'r eiddo'n cael ei reoli gan Moginie James byddwn yn ymdrechu i'ch cynorthwyo mewn unrhyw faterion cynnal a chadw. Anfonwch e-bost neu ffoniwch y swyddfa o le rydych yn rhentu eich eiddo. 

Mae Moginie James yn cynnal archwiliadau chwarterol ar bob eiddo a reolir, ond rhoddir digon o rybudd cyn yr archwiliad.

Adnewyddu Tenantiaeth 

Os, ar ddiwedd eich cyfnod o denantiaeth yr ydych yn dymuno adnewyddu eich cytundeb tenantiaeth, ac os yw'r landlord yn cytuno, byddwn yn llunio’r ddogfennau priodol. Bydd y gost o adnewyddu'r denantiaeth yn £75 + TAW. Bydd gofyn hefyd i chi adnewyddu eich Yswiriant Atebol Tenantiaid.

Terfynu Cynnar 

Os ydych yn dymuno terfynu eich tenantiaeth sefydlog yn gynharach na'r dyddiad ar y cytundeb, ac os yw'r Landlord yn cytuno i ryddhad cynnar, bydd rhaid i'r ddau barti gytuno yn ysgrifenedig, yn ôl y telerau canlynol – 

a) Mae’r tenant yn parhau i fod yn gwbl gyfrifol o dan delerau'r cytundeb tenantiaeth hyd nes y caiff yr eiddo ei ailosod, neu'r os yw'r dyddiad dod i ben yn mynd heibio, p'un bynnag yw'r cynharaf.

b) Os yw tenant newydd yn cael ei ganfod cyn i’r dyddiad tenantiaeth ddod i ben, rhaid i'r tenant sy'n gadael dalu costau'r landlord am sefydlu'r denantiaeth newydd.

Mae’r swm yn daladwy cyn gynted bydd y cytundebau yn cael eu llofnodi.

Cyfnewidiadau Tenant 

Os ar unrhyw adeg yn ystod y denantiaeth, yr ydych yn dymuno symud allan, yn amodol ar y landlordiaid, byddwch yn dod o hyd i denant newydd i gymryd eich lle a byddwn yn llunio’r dogfennau angenrheidiol cyfeirnodi i’r tenant newydd. Bydd y tenant sy'n gadael a'r tenant sy'n weddill yn gorfod talu ffi o £150.00 a TAW, a disgwylir i’r tenant newydd dalu ffi o £75.00 a TAW, yn ogystal â'r ffi cyfeirnodi o £ 20.00 ynghyd â TAW.

Terfynu 

Bydd yn rhaid i'r tenant roi dau fis o rybudd ysgrifenedig cyn diwedd y denantiaeth, ar neu cyn y dyddiad i’r rhent fod yn ddyledus, naill ai i Moginie James neu’r landlord (os caiff yr eiddo ei reoli'n uniongyrchol). 

Ad-dalu Blaendal ar gyfer Eiddo Rheoledig

Os yw'r eiddo yr ydych yn gwneud cais am ei reoli gan Moginie James, unwaith y byddwch wedi talu eich blaendal bydd yn cael ei gloi yng Nghyfrif Cleientiaid Moginie James; bydd Moginie James yn gweithredu fel rhanddeiliaid. Bydd eich blaendal yn cael ei ddiogelu gan y Gwasanaeth Anghydfod Cyf. (TDS) o fewn 30 diwrnod wedi i’r taliad gael ei dderbyn. Bydd yn rhaid i’r Wybodaeth Benodedig gael ei llofnodi a bydd taflen wybodaeth yn cael ei darparu. Bydd rhestr eiddo a rhestr o gyflwr yn cael ei wneud gan Moginie James cyn eich deiliadaeth, a bydd yn cael ei wirio a'i lofnodi gan yr holl denantiaid; yna, bydd y ddogfen yn cael ei defnyddio unwaith eto wedi i chi ymadael â’r eiddo, i benderfynu swm yr adfeiliadau o fewn 10 diwrnod gwaith. Yna byddwn yn gweithio’r gostyngiadau o fewn 10 diwrnod gwaith pellach. Os nad oes anghydfod ynglŷn â’r gostyngiadau, byddwn yn cadw neu’n ad-dalu'r blaendal yn unol â hynny. Bydd unrhyw daliadau yn cael eu gwneud o fewn 10 diwrnod gwaith o'r costau’n gael eu cytuno.

Fe fydd gennych 20 diwrnod gweithio ar ôl diwedd cyfreithlon y denantiaeth i hysbysu Moginie James y byddwch yn codi anghydfod trwy'r CBT.

Post 

Ar ddiwedd eich tenantiaeth, mae Moginie James yn argymell eich bod yn defnyddio gwasanaeth ailgyfeirio post o'r swyddfa bost, er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn eich post. Ni fydd Moginie James yn gyfrifol am anfon unrhyw bost ymlaen i'ch cyfeiriad newydd.

Cyfeiriad yr eiddo: 

Cytundeb Rhent: 

Enwau mewn llythrennau breision a'r dyddiad:   

Llofnodion a Dyddiad:  

Cathays 51 Cathays Terrace, Cathays, Caerdydd, CF24 4HS 029 20 345 345 / cathays@moginiejames.co.uk  

Cyncoed 293 Cyncoed Road, Cyncoed, Caerdydd, CF23 6PA 029 20 761 999 / cyncoed@moginiejames.co.uk  

Pontcanna 12 Stryd Sneyd, Pontcanna, Caerdydd, CF11 9DL 029 20 344 434 / pontcanna@moginiejames.co.uk