Gwasanaethau ariannol

Cyngor Morgeisi arbenigol gan y Gwerthwyr Tai, Moginie James

Mae’n bleser gan Ganolfan Cyngor Morgeisi, un o'r broceriaid morgeisi mwyaf ym Mhrydain sydd â dros 900 o swyddfeydd ledled y wlad, gyflwyno ein swyddogion cynghori, Robert Iles a Lisa Fletcher. Maen nhw wedi eu lleoli o fewn y busnes yn ein swyddfeydd yn y Rhath a Chyncoed.  

Dywedodd Robert, ein harbenigwr: “Rwyf yn mwynhau helpu pobl wireddu eu breuddwydion o brynu cartref, trwy roi cyngor amhrisiadwy iddyn nhw. Mae effeithiau'r Adolygiad o'r Farchnad Morgais ar geisiadau morgais yn atgyfnerthu'r angen i gael cyngor gan arbenigwyr. Yr wyf yn eich tywys trwy'r holl ddewisiadau sydd ar gael, gan argymell a threfnu’r cynnyrch mwyaf addas o'r miloedd ar gael i chi a'ch amgylchiadau. Gall hyn gynnwys bargeinion arbennig, sydd ddim ar gael gan fenthycwyr yn uniongyrchol, ond sydd yn fy ngalluogi i gyrraedd gofynion y cleientiaid.”

"Gyda menter newydd y llywodraeth yn 2013, gwelwyd ail fywyd yn y farchnad tai a morgeisi a oedd yn darparu cynghorwyr gyda’r hyder i gynnig morgeisi i fenthycwyr gyda blaendal cymedrol.”

"Mae fy nealltwriaeth o feini prawf benthycwyr unigol yn allweddol i geisiadau morgais yn cael eu prosesu cyn gynted â phosib. Mae hyn yn effeithio ar unrhyw brynu eiddo sy'n eich galluogi i ddiogelu eich cartref delfrydol. Gallaf hefyd gynnig cynhyrchion amddiffyn rhag dewis o yswirwyr i gynnig tawelwch meddwl i’r cwsmeriaid pe bai’r annisgwyl yn digwydd.” 

"Mae gwasanaeth cwsmeriaid da yn bwysig iawn; rwy'n rheoli'r cais, cysylltu â benthycwyr, cyfreithwyr a Gwerthwyr Tai drwyddi draw er mwyn gwneud y broses mor esmwyth â phosib."

I wneud apwyntiad di-glwm, ffoniwch Robert neu Lisa yn y Ganolfan Cyngor Morgeisi yng Ngwerthwyr Tai, Moginie James:

ffoniwch: 02920 761999

e-bost: robert.iles@mab.org.uk neu lisa.fletcher@mab.org.uk

neu ewch i'n Canolfan Cyngor am fwy o wybodaeth gan ddefnyddio'r botwm isod:

Mae ein Canolfan Cyngor ar

Gall eich tŷ gael ei ailfeddiannu os nad ydych yn talu’r ad-daliadau ar eich morgais ar amser. 

Bydd ffi am gyngor ar eich morgais. Bydd y swm yr rydych yn ei dalu yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Fel rheol y 0.3% o swm y benthyciad yw’r ffi, ond gall fod hyd at 1%. 

Canolfan Cyngor Morgeisi yw’r enw masnachu gan Moginie James sy'n gynrychiolydd penodedig o Ganolfan Cyngor ar Forgeisi Cyfyngedig a’r Cyngor Morgeisi (Derby) Cyfyngedig sydd wedi eu hawdurdodi a'u rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Gwasanaethau Ariannol Moginie James. Swyddfa Gofrestredig: Uned 3, Thorens House, Beck Court, Parc Busnes Porth Caerdydd, CF23 8RP. Cofrestrwyd yn Lloegr Rhif 09238824.