Gwasanaethau rheoli eiddo llawn

 

Os nad yw amser ar eich ochr, byddwch angen medru dibynnu’n llwyr ar eich asiant   

Os nad yw amser ar eich ochr, byddwch angen medru dibynnu’n llwyr ar eich asiant i reoli eich eiddo’n llawn. Dyna lle rydym yn chwarae ein rhan ...

Prisiad o’r eiddo yn rhad ac am ddim

Rydym yn adnabod y farchnad yng Nghaerdydd - dyna pam fod ein prisiadau mor ddibynadwy. Rydym yn cynnig ein gwasanaeth prisio ar gyfer yr holl eiddo rhent, yn rhad ac am ddim heb unrhyw ymrwymiad. Mae ffioedd cystadleuol dros ben os byddwch yn penderfynu ein penodi. 

Hysbysebu ein heiddo 

Yn Moginie James rydym yn defnyddio amrywiaeth o dactegau i lenwi eich eiddo mor gyflym â phosib – tydy cyfnodau gwag yn yr eiddo yn gwneud lles i neb. O'r arwyddion cyfarwydd ar du allan yr eiddo a rhestrau mewn cyhoeddiadau eiddo allweddol, i yrru rhybuddion drwy negeseuon testun ac e-byst i’n cronfa fawr o denantiaid posibl, ochr yn ochr â'n apps, gwefan arbennig ac amlygiad ar-lein helaeth trwy wahanol byrth ar y we, gan gynnwys Rightmove, Zoopla a Primelocation ... mae'n deg dweud y bydd eich eiddo’n cael ei hysbysu’n eang! Yn ogystal, mae eiddo i’w rentu yn ymddangos yn rheolaidd yn ein cylchgrawn chwarterol 48 tudalen sy’n cael ei ddosbarthu i 5,000 o gartrefi ar hyd y ddinas... amlygiad arbennig, ynte? 

Ymweliadau â'r cartref yng nghwmni aelod o’r tîm

Rydym wastad yn darparu ymweliadau yng nghwmni aelod o’r tîm, gan gynnwys apwyntiadau tu hwnt o oriau gwaith, 6 diwrnod yr wythnos. Po fwyaf o ymgeiswyr yr ydym yn eu cynorthwyo i weld eich eiddo, y cyflymaf y byddwn yn dod o hyd i'ch tenant perffaith.

Archwilio cefndir tenantiaid

Rydym yn archwilio cefndir ein holl denantiaid, gan gynnwys ymchwiliadau ar sgoriau credyd, sydd yn lleihau’r tebygrwydd o ddewis tenant anaddas. Mae hyn wedyn yn rhoi tawelwch meddwl i chi fod eich eiddo yn ddiogel.

Creu a chwblhau cytundebau i’r tenantiaid

Mae'r contract cyfreithiol-rwym rhwng perchennog a thenant yn gosod yn glir y cyfrifoldebau a chytundebau rhwng y ddau barti. Mae cytundebau tenantiaeth gwahanol ar gael; y mwyaf cyffredin yw’r Tenantiaeth Byrddaliad Sicr (AST) - fodd bynnag, yn amodol ar eich amgylchiadau, efallai y bydd angen i chi ddefnyddio’r Ddeddf Tenantiaeth Cytundebol Nad yw’n Dod o Dan y Ddeddf Tai neu hyd yn oed y Denantiaeth Sicr. Byddwn yn trafod eich gofynion yn fanwl ac asesu beth fyddai’r cytundeb mwyaf addas ar gyfer eich sefyllfa.

Delio â’r ddeddfwriaeth angenrheidiol

Fel asiantau profiadol, a reoleiddir gan ARLA ac ALMA, rydym yn medru ymdrin â'r ddeddfwriaeth angenrheidiol sy'n ofynnol ar gyfer gosod eiddo. Byddwn yn trefnu tystysgrif perfformiad ynni, diogelwch nwy ac arolygiadau diogelwch trydanol ar eich rhan, yn ogystal â chasglu’r blaendal a'r ffi rhent cychwynnol.

Rheoli’r rhestr eiddo

Byddwn yn trefnu i glerc profiadol gynnal rhestr lawn ar eich eiddo. Mae'r rhestr yn elfen bwysig o eiddo sydd ar osod – pe bai anghydfod yn mynd ymhellach, bydd y panel yn edrych ar y rhestr am dystiolaeth. Pan yw rhestrau eiddo yn wael, fel rheol fe fydd yr achos yn cael ei wneud o blaid y tenant. Gallwch fod yn sicr y bydd ein tîm rhestr eiddo yn gweithredu er eich lles chi, i sicrhau bod eich gosodiadau’n cael eu diogelu’n iawn.

Casglu rhent

Yn ystod y denantiaeth rydym yn casglu rhent yn fisol ar eich rhan ac yn ei anfon ymlaen atoch, wedi i ni dynnu ein ffioedd rheoli, i'ch cyfrif banc enwebedig. Rydym hefyd yn cynnwys datganiad misol llawn – er mwyn i chi wybod fod pob ceiniog wedi ei gyfrif amdani. Mae ein gwarant incwm rhent yn dod law yn llaw â’n gwasanaeth, felly fe fyddwch yn diogelu eich buddsoddiad, ac yn sicrhau eich incwm rhent misol hefyd. 

Llinell argyfwng cymorth rheoli 24/7 

Mae llinell argyfwng cymorth rheoli 24/7 yn cael ei darparu i denantiaid er mwyn adrodd eu holl broblemau eiddo. Mae gennym hefyd system adrodd ar-lein, FixFlo, sy’n darparu cofnod gan denantiaid o unrhyw faterion cynnal a chadw, gan gynnig gwell diogelwch i asedau ein perchnogion.

Caiff y gwaith cynnal a chadw ei wneud gan ein contractwyr sydd wedi eu fetio a’u  harchwilio’n llawn gan ein panel, felly gallwch fod yn sicr y bydd unrhyw waith atgyweirio’n cael ei wneud yn gyflym ac ar y cyfraddau gorau i chi. 

Cydlynu gwaith cynnal a chadw

Caiff unrhyw atgyweiriadau cynnal a chadw eu trefnu o flaen llaw gyda chi, gan ddefnyddio contractwyr dibynadwy, proffesiynol a chystadleuol, sydd wedi eu hyswirio yn llawn.

Adroddiadau diweddaru 

Rydym yn cynnal ymweliadau rheolaidd â'ch eiddo i gadw llygad ar ei gyflwr - mae'n ased pwysig, wedi'r cyfan. Rydym hefyd yn darparu adroddiadau diweddaru, gan roi tawelwch meddwl bod eich eiddo yn ein dwylo diogel. 

Cyrchu dodrefn yn unol â rheoliadau

Os byddwch angen dodrefn ar gyfer yr eiddo byddwn yn falch i ddarganfod eitemau ar eich rhan, gan sicrhau cydymffurfiaeth lawn â'r holl reoliadau deddfwriaethol cyfredol, gan gynnwys rheoliadau diogelwch tân.

Trefnu adnewyddu blynyddol o dystysgrifau nwy, ayyb

Byddwn yn cydlynu’r adnewyddu blynyddol o dystysgrifau angenrheidiol, gan gynnwys tystysgrif diogelwch nwy gan gontractwr cofrestredig sy'n aelod o'r gofrestr nwy diogel (www.gassaferegister.co.uk). Byddwn hefyd yn argymell trefnu archwiliad diogelwch trydanol gan gynnwys profion PAT, a byddem yn falch i benodi unrhyw gontractwr wedi'u cofrestru gyda NICEIC (www.niceic.com).

Rhestr eiddo symud allan 

Wedi i’t tenantiaid symud allan o’ch eiddo, byddwn yn edrych ar restr eiddo’r tenant i groes-gyfeirio’r ddwy restr. Byddwn yn cynghori ac yn trafod unrhyw ddidyniadau tenantiaeth.

Glanhau proffesiynol

Er mwyn paratoi eich eiddo ar gyfer y tenantiaid nesaf, byddwn yn trefnu glanhau proffesiynol o'r eiddo ar eich rhan. Mae ein holl gontractwyr glanhau wedi eu fetio a’u hyswirio yn llawn.

* Gall taliadau ychwanegol fod yn berthnasol i rai gwasanaethau, Cysylltwch â'ch swyddfa Moginie James leol am ragor o wybodaeth.

Tip treth!

Gellir didynnu treth o’n holl ffioedd.