Gwerthu - Marchnata eich eiddo

Mae ein gwasanaethau yn cynnwys:

 • Pump o swyddfeydd trwsiadus ar draws y ddinas gydag arddangosfeydd ffenestr bywiog
 • Amlygiad eang ar y we  
 • Hysbysebu print eang
 • Arwyddion sy’n dal llygaid
 • Sylw golygyddol  
 • Ffotograffiaeth broffesiynol
 • Digwyddiadau Tŷ Agored
 • Rhybuddion ar neges destun ac e-bost 
 • Gwefan benodol
 • Erthyglau nodwedd yn ein cylchgronau 
 • Marchnata uniongyrchol teilwredig

Pum swyddfa ar draws y ddinas

Gyda 5 o swyddfeydd ar draws Caerdydd, mae ein haelodau staff profiadol yn cynnig gwasanaeth wyneb yn wyneb i gleientiau felly mae sicrwydd y caiff eich eiddo y sylw mae’n ei haeddu.  

Arwyddion sy’n dal llygaid

Bydd ein harwyddion ar werth/ar osod yn cael eu gosod ar du allan eich eiddo gyda’r amlygiad mwyaf posibl  i’r traffic ar y stryd... mae’r streipiau MJ enwog yn dweud y cyfan! 

Ffotograffiaeth broffesiynol *

Bydd ein ffotograffydd proffesiynol yn dangos eich eiddo ar ei orau fel n ei fod yn cael y sylw mae’n haeddu. Cyn yr apwyntiad, byddwch yn derbyn canllawiau ar sut i wneud eich cartref edrych ei orau!

Hysbysebu print eang

Rydym yn hysbysebu mewn print mewn ystod eang o gyhoeddiadau eiddo a ffordd- o-fyw, sy'n cylchredeg yn Ne Cymru, gan gynnwys Cardiff Life, South Wales Echo a'r Western Mail. Bydd ein staff profiadol yn medru dewis pa un o’r cyfryngau sydd fwyaf addas ar eich cyfer. 

Sylw golygyddol

Rydym yn sicrhau sylw golygyddol yn rheolaidd am eich eiddo o fewn cyhoeddiadau cartref a ffordd-o-fyw, gan ddarparu amlygiad ychwanegol ar gyfer eich eiddo.

Rhybuddion ar neges destun ac e-bost

Byddwn yn paru eich eiddo i’r gofynion o’n cronfa fawr o ddarpar brynwyr / tenantiaid cofrestredig, i'w diweddaru ar y rhestr tai diweddaraf ... ac nid yw hyn yn crybwyll y rhai sydd eisoes yn chwilio ar eu pennan eu hunain, yn rhad ac am ddim ar ein app MJ. 

Digwyddiadau Tŷ Agored

Mae Tŷ Agored yn ffordd gyflym a chyfleus i werthu eiddo, ac yn lleihau ar ymweliadau di-rybudd i’r gwerthwyr gyda rhagolygon arbennig. Mae gwahoddiadau VIP yn cael eu hanfon at gronfa o brynwyr - a bydd aelod o’r tîm profiadol yno i gwrdd â nhw ar y diwrnod.

Gwefan benodol

Mae ein gwefan ymroddgar: www.moginiejames.co.uk yn darparu gwybodaeth fanwl ar gyfer yr holl eiddo, i brynwyr a thenantiaid gan gynnwys manylion drafft, delweddau mewnol ac allanol, cynllun llawr, rhestr EPC a dolen i olygfa stryd google. ** Mewn ffordd, mae popeth sydd ei angen ar brynwr neu denant ei wybod i godi'r ffôn ...

Amlygiad enfawr ar-lein

Mae 97% o'r holl chwiliadau eiddo yn dechrau ar-lein. Dyna pam ein bod wedi buddsoddi mewn amlygiad ar-lein helaeth a chael hysbysebion baner a rhestr eiddo ar rhai o'r pyrth mwyaf ym Mhrydain gan gynnwys On the Market a Rightmove.

Erthyglau nodwedd gyda’n cylchgrawn ffordd-o-fyw

Darperir 5,000 o gopïau o'n cylchgrawn mewnol poblogaidd bob chwarter i denantiaid, prynwyr, gwerthwyr a landlordiaid, yn ogystal â lleoliadau dethol ar draws de Cymru. Mae'r cyhoeddiad 60-tudalen yma yn cynnwys ein rhestr eiddo diweddaraf a rhestr digwyddiadau tŷ agored, yn ogystal ag amrywiaeth o dai ac erthyglau ffordd-o- fyw.

Marchnata uniongyrchol

Rydym yn ymgymryd mentrau marchnata uniongyrchol rheolaidd i geisio cael traffig i’n gwefan a’n swyddfeydd - er mwyn sicrhau bod eich eiddo yn cael ei weld yn yr holl fannau posib.

* Yn amodol ar argaeledd

** Mae darparu cynlluniau llawr ac EPCs yn berthnasol i eiddo gwerthiant yn unig