Book a valuation straight into our diary or find out how much your property is worth using our instant online valuation tool

Symudiad hawdd

Dim ond y dechrau yw’r Bwrdd Gwerthwyd 

Fel y gwerthwyr tai annibynnol blaenllaw yn Nghaerdydd, deallwn y gall prynu neu werthu eiddo fod yn broses hirwyntog a llawn straen.  Dyna pam ein bod wedi dewis gweithio gyda phanel o bartneriaid gofalus i sicrhau bod eich symudiad mor hawdd - a chyflym – â phosibl.

Dilyniant

Mae gennym dîm dilyniant pwrpasol, sydd yn parhau i gysylltu â gwerthwyr, prynwyr, cyfreithwyr ac ymgynghorwyr ariannol er mwyn sicrhau bod pawb wedi eu diweddaru ar y trafodion.  

Trwy gadw llinellau cyfathrebu agored, gallwn ragweld problemau a lleihau’r tebygolrwydd o gwymp yn y gadwyn - a all fod yn gostus, yn emosiynol ac yn ariannol, i bawb. O'r funud y byddwch yn ein cyfarwyddo, byddwn yma i helpu- er mwyn i chi gael symud mor gyflym â phosib. 

Trawsgludo

Gall trawsgludo fod yn gymhleth – ac yn broses hir. Er mwyn gwneud y broses mor ddi-drafferth â phosib, rydym wedi dewis gweithio gyda thri o gwmnïau trawsgludo mwyaf profiadol Caerdydd, a ddewiswyd yn ofalus am eu proffesiynoldeb, effeithlonrwydd ac ymrwymiad i wasanaeth rhagorol. Dim ots pa mor gymhleth y daw’r broses o werthu neu brynu eiddo, mae’n bosib i chi gyllidebu gyda hyder yn y ffaith fod gennym ni gyfradd trawsgludo sefydlog gyda’n cyfreithwyr sydd yn warantedig ar yr holl drafodion. Pe bai’r gwerthiant yn methu am unrhyw reswm, ni fydd unrhyw gostau cyfreithiol ychwanegol *.

Dyma ein panel cyfreithwyr:

Francis and Buck

Gordon Dadds

Spicketts Battrick

*Ni fydd ein cleientiaid yn derbyn ffioedd trawsgludo ond gallent wynebu alldaliadau pe bai’r gwerthiant yn methu. 

Tirfesur

Ers dros ddegawd rydym wedi gweithio'n agos hefo Partneriaeth Bryan Long, syrfëwr enwog o Gaerdydd sydd â dros 20 mlynedd o brofiad ym mhob agwedd o arolygu eiddo ledled De Cymru. Er dros ddegawd rydym wedi gweithio’n agos gyda Phartneriaeth Bryan Long, tirfesurwr adnabyddus gyda mwy nag 20 mlynedd o brofiad ymhob agwedd o wneud arolygon o eiddo trwy gydol De Cymru, gan gynnig i brynwyr tai pob math o arolygon ac adroddiadau am eiddo, gwerthusiadau marchnad a morgeisi, datrys anghydfod ac adroddiadau ymgyfreitha. Mae Partneriaeth Bryan Long mewn sefyllfa ddelfrydol i gynnig cyngor i’r cleientiaid ar faterion cyn-prynu eiddo.

Bryan Long yn medru cynghori ein clientiaid ar faterion cynnal a chadw eu heiddo drwy gynnig pob math o arolygon ac adroddiadau cyn prynu. 

Tystysgrif Perfformiad Ynni

"Rydym yn awyddus i chi symud cyn gynted â phosib ... Mi wnaiff Moginie James sicrhau ei fod yn digwydd."

Mae Tystysgrifau Perfformiad Ynni (EPCs) yn ofyniad cyfreithiol i unrhyw adeilad sy’n cael ei adeiladu, ei werthu neu ei rentu. Mae'r Dystysgrif Perfformiad Ynni yn cynnwys gwybodaeth am y defnydd a chostau ynni o fewn yr eiddo, ac mae hefyd yn darparu argymhellion ar sut i leihau lefelau ynni ac arbed arian.  

Rydym yn gallu darparu Tystysgrifau Perfformiad Ynni ar gyfraddau ffafriol - cysylltwch â ni am fanylion.

Iaith Syml

Bydd eich Rheolwr Dilyniant ymroddedig o Moginie James wedi ei leoli yn ein Prif Swyddfa ym Mhorth Caerdydd, ac yn eich tywys drwy'r broses symud mewn ffordd hawdd a syml. Byddwn yn rhoi rhif cyswllt uniongyrchol i chi, felly os oes unrhyw ymholiadau, byddwn yma i’w hateb i chi.  

Y manylion am symud gyda Moginie James

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Gorau po gyntaf y byddwch yn ein cyfarwyddo ni, y cynharaf y gallwn ddechrau ar y broses o symud. Bydd eich Rheolwr Dilyniant o Moginie James yn agor eich ffeil, ac yn cyfeirio eich manylion i un o'n cyfreithwyr fydd yn cysylltu â chi o fewn 24 awr i ddechrau eich proses o drawsgludo. Mae mor syml â hynny.

Book a valuation straight into our diary or find out how much your property is worth using our instant online valuation tool